Câu lệnh rẽ nhánh if..else trong Javascript

with Không có phản hồi

Trong lập trình, có rất nhiều trường hợp kiểu như khi thỏa mãn một điều kiện nào đó thì ta sẽ làm việc này ngược lại thì làm việc kia (hoặc không làm). Trong những trường hợp đó chúng ta cần dùng câu lệnh điều kiện