Vòng lặp while trong Javascript

Vòng lặp while trong Javascript,

Trong lập trình, chúng ta có thể gặp tình huống cần thực hiện một hành động nhiều lần. Khi đó chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh lặp để giảm số dòng code cần viết. Javascript hỗ trợ đầy đủ các câu lệnh lặp thông dụng như for, while/do while. Chúng ta cùng tìm hiểu về vòng lặp while và do while trước nhé.

FlowChart của while

Flowchart của while

Cú pháp của while

while (expression) {
 statement(s);
}

Nếu kết quả trả về của expression là true, thì các lệnh bên trong block {} của while sẽ được thực thi, ngược lại thì dừng vòng lặp.

Ví dụ

<html>
 <body>
  <script type="text/javascript">
   var count = 0;
   document.write("Starting Loop ");
   while (count < 10) {
    document.write("Current Count : " + count + "<br />");
    count++;
   }
   document.write("Loop stopped!");
  </script>
 </body>
</html>

Kết quả

Starting Loop
Current Count : 0
Current Count : 1
Current Count : 2
Current Count : 3
Current Count : 4
Current Count : 5
Current Count : 6
Current Count : 7
Current Count : 8
Current Count : 9
Loop stopped!

Vòng lặp do…while

Tương tự như vòng lặp while ngoại trừ việc đoạn kiểm tra điều kiện dừng được đưa xuống cuối vòng lặp. Điều này có nghĩa là những lệnh trong vòng lặp sẽ được thực hiện ít nhất một lần.

Flowchart của do…while

Flowchart của do while

Cú pháp của do…while

do {
 statement(s);
} while (expression);

Thực hiện các lệnh bên trong block {} của do sau đó kiểm tra điều kiện expression. Nếu expression trả về là true thì quay trở lại thực hiện các lệnh trong {}, ngược lại thì dừng vòng lặp.

Ví dụ

<html>
 <body>
  <script type="text/javascript">
   document.write("Starting Loop" + "<br />");
   do {
     document.write("Current Count : " + count + "<br />");
     count++;
   } while (count < 5);
   document.write ("Loop stopped!");
  </script>
 </body>
</html>

Kết quả

Starting Loop
Current Count : 0
Current Count : 1
Current Count : 2
Current Count : 3
Current Count : 4
Loop Stopped!

>> Xem thêm: Vòng lặp for trong Javascript

>> Xem thêm: Javascript – Bài học làm quen (P1)

No Responses

Bình luận