Vòng lặp for trong Javascript

with Không có phản hồi

Vòng lặp for trong Javascript,

Nếu bạn muốn thực hiện lặp với số lần lặp nhất định (biết trước) thì bạn nên dùng vòng lặp for (Dĩ nhiên while cũng làm được điều tương tự nha :))). Ngoài vòng lặp for truyền thống, thì Javascript còn hỗ trợ các câu lệnh như for…in và for…of hay method như forEach để hỗ trợ lập trình viên khi thực hiện thao tác duyệt array và object.

Flow chart của for

For Loop

Cú pháp của for

for (initialization; test condition; iteration statement) {
 statement(s);
}

Ví dụ

<html>
 <body>
  <script type="text/javascript">
   var count;
   document.write("Starting Loop" + "<br />");
   for(count = 0; count < 10; count++){
    document.write("Current Count : " + count );
    document.write("<br />");
   }
   document.write("Loop stopped!");
  </script>
 </body>
</html>

Kết quả

Starting Loop
Current Count : 0
Current Count : 1
Current Count : 2
Current Count : 3
Current Count : 4
Current Count : 5
Current Count : 6
Current Count : 7
Current Count : 8
Current Count : 9
Loop stopped!

Phương thức forEach

forEach là một phương thức của kiểu Array được sử dụng để thực hiện một tác vụ nào đó lên từng phần tử của mảng. forEach được sử dụng cho các kiểu Array, Map và Set.

Ví dụ

const arr = ['cat', 'dog', 'fish'];
arr.forEach(function (element) {
 console.log(element);
});
// cat
// dog
// fish

Đối số truyền vào cho forEach() là một hàm callback, hàm này sẽ thao tác trên các phần tử của mảng (gọi theo thứ tự index tăng dần).

Vòng lặp for…in

Vòng lặp for…in được dùng để duyệt qua các thuộc tính enumerable và non-Symbol của đối tượng.

Ví dụ

var string1 = "";
var object1 = {a: 1, b: 2, c: 3};
for (var property1 in object1) {
 string1 += object1[property1];
}
console.log(string1);
// "123"

Vòng lặp for…of

Vòng lặp for … of được dùng để duyệt qua các đối tượng có tính lặp lại bao gồm String, Array, đối tượng giống Array như arguments hay NodeList, TypedArray, Map, Set và các đối tượng người dùng định nghĩa.

Ví dụ

let iterable = new Map([['a', 1], ['b', 2], ['c', 3]]);

for (let entry of iterable) {
 console.log(entry);
}
// ['a', 1]
// ['b', 2]
// ['c', 3]

for (let [key, value] of iterable) {
 console.log(value);
}
// 1
// 2
// 3

Các vòng lặp for trong Javascript hỗ trợ rất tốt cho chúng ta. Bạn hãy linh hoạt sử dụng chúng để nâng cao tốc độ hiệu quả lập trình nha. Chúc bạn thành công.

>> Xem thêm: Câu lệnh rẽ nhánh if else trong Javascript

>> Xem thêm: Vòng lặp while trong Javascript

Leave a Reply