Toán tử so sánh trong Javascript

Toán tử so sánh được sử dùng để làm gì?

Trong Javascript, toán tử so sánh được sử dụng để thực hiện các phép so sánh giữa các biến và giá trị. Các toán tử so sánh mà Javascript hỗ trợ như bên dưới:

Giả sử biến A = 10 và biến B = 20, bảng bên dưới sẽ giải thích về các toán tử so sánh trong Javascript.

Toán tử và mô tả
==
So sánh bằng, có ép kiểu
Cố gắng ép 2 toán tử về cùng kiểu rồi so sánh giá trị. Nếu bằng thì trả về true.
A == B có kết quả là false
===
So sánh bằng, không ép kiểu
Không ép kiểu toán hạng, so sánh giá trị. Nếu bằng thì trả về true.
A === B có kết quả là false
!=
So sánh không bằng, có ép kiểu
Cố gắng ép 2 toán tử về cùng kiểu rồi so sánh giá trị. Nếu không bằng thì trả về true.
A != B có kết quả là true
!==
So sánh không bằng, không ép kiểu
Không ép kiểu toán hạng, so sánh giá trị. Nếu không bằng thì trả về true.
A != B có kết quả là true
>
So sánh lớn hơn
Ép kiểu hai toán hạng về số rồi so sánh giá trị. Nếu toán hạng thứ nhất lớn hơn thì trả về true.
A > B có kết quả false
<
So sánh nhỏ hơn
Ép kiểu hai toán hạng về số rồi so sánh giá trị. Nếu toán hạng thứ nhất nhỏ hơn thì trả về true.
A < B có kết quả true
>=
So sánh lớn hơn bằng
Ép kiểu hai toán hạng về số rồi so sánh giá trị. Nếu toán hạng thứ nhất lớn hơn hoặc bằng thì trả về true.
A >= B có kết quả là false
<=
So sánh nhỏ hơn bằng
Ép kiểu hai toán hạng về số rồi so sánh giá trị. Nếu toán hạng thứ nhất nhỏ hơn hoặc bằng thì trả về true.
A <= B có kết quả là true

Ví dụ

Bên dưới là ví dụ về cách dùng các toán tử so sánh trong Javascript.

<html>
 <body>
  <script type="text/javascript">
   var a = 10;
   var b = 20;
   var linebreak = "<br />";

   document.write("(a == b) => ");
   result = (a == b);
   document.write(result);
   document.write(linebreak);

   document.write("(a === b) => ");
   result = (a === b);
   document.write(result);
   document.write(linebreak);
   
   document.write("(a != b) => ");
   result = (a != b);
   document.write(result);
   document.write(linebreak);

   document.write("(a !== b) => ");
   result = (a !== b);
   document.write(result);
   document.write(linebreak);

   document.write("(a > b) => ");
   result = (a > b);
   document.write(result);
   document.write(linebreak);

   document.write("(a < b) => ");
   result = (a < b);
   document.write(result);
   document.write(linebreak);
   
   document.write("(a >= b) => ");
   result = (a >= b);
   document.write(result);
   document.write(linebreak);
   
   document.write("(a <= b) => ");
   result = (a <= b);
   document.write(result);
   document.write(linebreak);
  </script>
 </body>
</html>

Kết quả

(a == b) => false
(a === b) => false
(a != b) => true
(a !== b) => true
(a > b) => false
(a < b) => true
(a >= b) => false
(a <= b) => true

No Responses

Bình luận