Toán tử số học trong Javascript

Toán tử sử dụng để làm gì?

Trong Javascript, toán tử số học được sử dụng để thực hiện các phép toán số học trên các toán học kiểu số (giá trị hoặc biến). Các toán tử số học mà Javascript hỗ trợ như bên dưới.

Giả sử biến A = 10 và biến B = 20, ta sẽ có

Toán tử và mô tả
+
Phép cộng
Cộng hai toán hạng
A + B bằng 30

Phép trừ
Trừ toán hạng thứ hai từ toán hạng thứ nhất
A – B bằng -10
*
Phép nhân
Nhân hai toán hạng với nhau
A * B bằng 200
**
Phép lũy thừa*
Lũy thừa bậc số hạng thứ nhất của số hạng thứ 2
A ** B bằng 1020
/
Phép chia
Chia tử số cho mẫu số
B / A bằng 2
%
Phép chia lấy dư
Kết quả là phần dư (nguyên) của phép chia
B % A bằng 0
++
Phép tăng 1
Tăng giá trị thêm 1
A++ bằng 11

Phép giảm 1
Giảm giá trị đi 1
A– bằng 9

Ghi chú: Phép cộng (+) làm việc cho cả số và chuỗi. Ví dụ: “a” + 10 bằng “a10”.

*: Phép toán được giới thiệu trong ES6.

Ví dụ

Bên dưới là ví dụ về cách dùng các toán tử số học trong Javascript:

<html>
 <body>
  <script type="text/javascript">
   var a = 10;
   var b = 20;
   var c = "Test";
   var linebreak = "<br />";
     
   document.write("a + b = ");
   document.write(a + b);
   document.write(linebreak);
     
   document.write("a - b = ");
   document.write(a - b);
   document.write(linebreak);

   document.write("a * b = ");
   document.write(a * b);
   document.write(linebreak);

   document.write("a ** b = ");
   document.write(a ** b);
   document.write(linebreak);

   document.write("a / b = ");
   document.write(a / b);
   document.write(linebreak);
     
   document.write("a % b = ");
   document.write(a % b);
   document.write(linebreak);
     
   document.write("a + b + c = ");
   document.write(a + b + c);
   document.write(linebreak);
     
   document.write("a++ = ");
   a++;
   document.write(a);
   document.write(linebreak);
     
   document.write("b-- = ");
   b--;
   document.write(b);
   document.write(linebreak);
   </script>
 </body>
</html>

Kết quả

a + b = 30
a – b = -10
a * b = 200
a ** b = 100000000000000000000
a / b = 0.5
a % b = 10
a + b + c = 30Test
a++ = 11
b– = 19

No Responses

Bình luận