Toán tử gán và toán tử điều kiện trong Javascript

with Không có phản hồi

Toán tử gán sẽ gán giá trị của toán hạng bên tay phải vào toán hạng bên tay trái. Các toán tử gán mà Javascript hỗ trợ bao gồm:

Giả sử biến A = 10 và biến B = 20, ta sẽ có

Toán tử và mô tả
=
Phép gán đơn
Gán giá trị của toán hạng bên phải cho toán hạng bên trái.
C = A + B sẽ gán giá trị A + B cho C
+=
Phép cộng rồi gán
C += A sẽ gán giá trị C + A cho C
-=
Phép trừ rồi gán
C -= A sẽ gán giá trị C – A cho C
*=
Phép nhân rồi gán
C *= A sẽ gán giá trị C * A cho C
/=
Phép chia rồi gán
C /= A sẽ gán giá trị C / A cho C
%=
Phép chia lấy dư rồi gán
C %= A sẽ gán giá trị C % A cho C
**=
Phép lũy thừa gán
C **= A sẽ gán giá trị CA cho C
<<=
Phép dịch trái rồi gán
C <<= A sẽ gán giá trị C đã dịch trái A bit cho C
>>=
Phép dịch phải (giữ dấu) rồi gán
C >>= A sẽ gán giá trị C đã dịch phải (giữ dấu) A bit cho C
>>>=
Phép dịch phải (với 0) rồi gán
C >>>= A sẽ gán giá trị C đã dịch phải (với 0) A bit cho C
&=
Phép AND-BIT rồi gán
C &= A sẽ gán giá trị C & A cho C
^=
Phép XOR-BIT rồi gán
C ^= A sẽ gán giá trị C ^ A cho C
|=
Phép OR-BIT rồi gán
C |= A sẽ gán giá trị C | A cho C

Ví dụ

Bên dưới là ví dụ về cách dùng các toán tử gán trong Javascript.

<html>
 <body>
  <script type=&amp;quot;text/javascript&amp;quot;>
   var a = 33;
   var b = 10;
   var linebreak = &amp;quot;<br />&amp;quot;;

   document.write(&amp;quot;Value of a => (a = b) => &amp;quot;);
   result = (a = b);
   document.write(result);
   document.write(linebreak);

   document.write(&amp;quot;Value of a => (a += b) => &amp;quot;);
   result = (a += b);
   document.write(result);
   document.write(linebreak);

   document.write(&amp;quot;Value of a => (a -= b) => &amp;quot;);
   result = (a -= b);
   document.write(result);
   document.write(linebreak);

   document.write(&amp;quot;Value of a => (a *= b) => &amp;quot;);
   result = (a *= b);
   document.write(result);
   document.write(linebreak);

   document.write(&amp;quot;Value of a => (a /= b) => &amp;quot;);
   result = (a /= b);
   document.write(result);
   document.write(linebreak);

   document.write(&amp;quot;Value of a => (a %= b) => &amp;quot;);
   result = (a %= b);
   document.write(result);
   document.write(linebreak);
  </script>
 </body>
</html>

Kết quả

Value of a => (a = b) => 10
Value of a => (a += b) => 20
Value of a => (a -= b) => 10
Value of a => (a *= b) => 100
Value of a => (a /= b) => 10
Value of a => (a %= b) => 0

Toán tử điều kiện (Toán tử 3 ngôi/Ternary)

Toán tử điều kiện (3 ngôi) là toán tử duy nhất trong Javascript có 3 toán hạng. Nhìn chung toán tử điều kiện là dạng viết tắt của câu lệnh if.

Toán tử và mô tả
<condition> ? X: Y Nếu condition là true thì trả về giá trị X, ngược lại trả về Y.

Ví dụ

<html>
 <body>
  <script type=&amp;quot;text/javascript&amp;quot;>
   var a = 10;
   var b = 20;
   var linebreak = &amp;quot;<br />&amp;quot;;
  
   document.write (&amp;quot;((a > b) ? 100 : 200) => &amp;quot;);
   result = (a > b) ? 100 : 200;
   document.write(result);
   document.write(linebreak);
  
   document.write (&amp;quot;((a < b) ? 100 : 200) => &amp;quot;);
   result = (a < b) ? 100 : 200;
   document.write(result);
   document.write(linebreak);
  </script>
 </body>
</html>

Kết quả

((a > b) ? 100 : 200) => 200
((a < b) ? 100 : 200) => 100

>> Xem thêm: Toán tử so sánh trong Javascript

>> Xem thêm: Toán tử số học trong Javascript

Leave a Reply